close
close

Nyiaj puag xyoo 2024-25 | SBS Hmong

xov
Peter Dutton uas yog tus coj ntawm lwm pab nom (Opposition Party – Federal Opposition) tau tib hais tias tsoom fwv cov nyiaj puag xyoo no yuav ua rau nyiaj poob nqe ntau tuaj ntxiv, thiab tau nqua hu kom tsoom fwv kub siab los tswj kom tsis txhob nce kab theem paj ntxiv. Mr Dutton tau qhia rau lub chaw nthuav xov daws tau tej teeb meem no ntev ntxiv tuaj.

Tej koom haum tsim kev pab cuam daws teeb meem nyuaj siab ntxhov plawv tau tib tsoom fwv cov kev tsis kub siab tshwm nyiaj coj los pab tej hauj lwm no rau nws cov nyiaj puag xyoo xyoo no. Vim rau qhov tias tsoom fwv tsuas pab nyiaj txog li ntawm 900 million dollars los pab rau lub Sikh hawm 8 xyoo tom ntej no los tsim cov program daws teeb meem nyuaj siab ntxhov plawv pab rau lub koom haum Chief of health services, thiab yuav tshwm ib co nyiaj coj los tsim ib co program tsi ntsees coj los pab daws tej teeb meem no rau Australia tej neeg zejzog neeg txum tim.

Tsoom fwv teb chaws no kuj yuav nqe peev nyiaj ntau tshaj li 6 billion dollars coj los tsim tej vaj tse kom nws muaj peev xwm los tsim tau tej vaj tse tshiab txog li 1.2 million lub rau lub Sikh hawm 5 xyoos ntxiv tom ntej no. Ces thiaj li yuav siv nyiaj 1 billion dollars coj los pab tej nom tswv xeev kom los muaj peev xwm ua tej vaj tse tshiab no nrog rau lwm cov kev nqe peev los tsim cov vaj tse social and affordable housing.
Tej koom haum tu tsom kwm tej laus kuj tau tib tsoom fwv cov kev tsis kub siab los nce nyiaj hauj lwm rau tej neeg ua hauj lwm tu tsom kwm lwm tus txawm tias tsoom fwv tau tshwm nyiaj txog li $2.2 billion los pab tej hauj Lwm no. Yog li thiaj yuav tsim kom tau 24,000 cov kev pab cuam mus pab tu tsom kwm tej laus ntawm lawv tej vaj tse, thiab yuav ua tib zoo txheeb xyuas kom muaj peev xwm los siv tau cov kev tu tsom kwm saib xyuas tej laus no. Ua ke no los kuj yuav siv nyiaj 11 million dollars los pab tej nom tswv tswj tej hauj lwm no, thiab yuav siv nyiaj txog li 1.4 billion dollars coj los kho cov digital technology system.

Adam Bandt uas yog tus coj ntawm pab nom Greens tau tib tias tus tsoom fwv (Albanian) no cov nyiaj puag xyoo ces tsuas zoo tib yam li daim ntaub qhwv lub qhov txhab uas raug muas txwv uas yeej tsis tshua kub siab yuav los pab tej neeg ntiav tsev nyob, the sis tej neeg uas yuav thawj lub tsev nyob the sis yog tsis the pab tej neeg uas khwv tau nyiaj tsawg tshaj plaws. Nws thiaj hais tias tej neeg Australia uas muaj txiaj nplua nuj no yeej tau txais kev txo se ntau kawg nkaus hos tej neeg ntiav tsev nyob no ces twb tsis muaj peev xwm yuav them tau tej nqe ntiav tsev nyob, los sis tej neeg uas xav yuav thawj lub tsev nyob no yeej tseem raug txwv kom tsis txhob muaj peev xwm mus yuav tau thawj lub tsev thiab.

Tej nom ywj pheej uas tsis nce rau ib pab nom twg thiab tej koom haum uas tawm tsam thiab pab tiv thaiv kom tsis txhob muaj tej teeb meem kub ntxhov hauv lub cuab yig tau tib tsoom fwv tej tswv yim uas coj los daws Australia tej teeb meem kub ntxhov hauv lub cuab yig. Tsoom fwv Australia kuj tau qhia tias nws yuav tshwm nyiaj tshaj li ntawm $925 million coj los tsim cov program Leaving violence rau hmo uas nws los qhia txog nws cov nyiaj puag xyoo, uas yuav tshwm nyiaj $5,000 coj los pab tej poj uas tsiv tawm ntawm cov teeb meem kub ntxhov hauv lub cuab lub yig.

Tej neeg ua hauj lwm social workers no tau qhia tias tsoom fwv tej nyiaj puag xyoo no yeej tseem tsis tau muaj peev xwm los pab tau tej neeg uas xav tau txais kev pab cuam tshaj plaws ntawd raws ntawd txaus raws li qhov tsim nyog. Tsoom fwv kuj tau los qhua nws tej nyiaj puag xyoo uas los kub siab pab daws tej nuj nqes siv ua lub neej rau tej neeg thiab los txo se rau tag nrho txhua txhua tus neeg Australia uas khwv tau nyiaj ntau tshaj li $18,000 ces mam li tau they se, thiab txhua txhua yim neeg Australia no yuav tau nyiaj $300 coj los pab them tej nqe siv hluav taws xob.

Tsoom fwv Albanian tau qhia tias ib qho tseem ceeb ntawm nws cov tswv yim Future Made in Australia ntawd ces yog yuav los pab kom lub teb chaws Australia no ras los ua lub teb chaws muaj fwj chim rau phab renewable energy. Yog li ntawd Treasurer Jim Chalmers uas yog tus nom lis laj fai tswj nyiaj txiaj rau tsoom fwv Albanian thiaj qhia tias, nyob rau lub caij uas muaj cov kev pauv hloov sai heev no nws thiaj xav ua tib zoo los xyuas kom tej neeg Australia uas xav nruab phiaj ziab tshav saum ru tsev kom tau hluav taws
Tej neeg zejzog tsiv teb tsaw chaw thiab thoj nam no kuj zoo siab rau tsoom fwv cov nyiaj puag xyoo uas tau tsim ntau cov programs coj los pab, tab sis kuj qhias tias lawv tseem xav paub tej tswv yim no kom ntxaws ntxiv tias seb tsoom fwv ho muach tswv yim dab tsi los tsim tej kev pab cuam dab tsi los pab rau tej neeg zejzog no. Carlo Carli uas yog tus coj lub koom neeg pawg tsawg tej zej zog uas coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai sib txawv thiab hais ntau hom lus ntawm (Federation of Ethnic Council Communities of Australia -FECCA) tau hais tias, tsoom fwv tej nyiaj puag xyoo uas coj los pab tej neeg daws tej teeb meem nuj nqes siv ua lub neej no yuav pab tau tej neeg tsiv teb tsaws chaw.

Tej koom haum uas los txhawb nqa kom tau txais vaj huam sikh luag rau poj niam thiab txiv neej no kuj zoo siab rau tsoom fwv cov kev los kho cov kev txo se theem peb ntawm nws tej nyiaj puag xyoo. Tab sis kuj muaj kev txhawj xeeb tias tej tswv yim uas coj los pab daws tej nuj nqes siv ua lub neej no tsis muach peev xwm yuav pab tau tej poj niam. Cov kev txo se theem peb no yog cov kev txo se theem kawg uas tus tsoom fwv koom tswj (tsoom fwv Morrison dhau los) tau tsim ua cai coj los siv, uas yuav tsis siv ntau theem kev sau se rau tej neeg uas khwv tau nyiaj ib xyoos twg txij $45,000 txog $200,000 thiab tsuas sau tib tug se ntawm 30 fees pua lawm xwb. Yog li ntawd tsoom fwv cov tswv yim kho cov kev txo se theem peb no thiaj yuav txo cov se ntawm 32.5 feem pua ​​los sau se 30 feem pua ​​lawm xwb.

Tsoom fwv teb chaws no kuj tau tshwm nyiaj $469 million coj los pab cov hauj lwm pab cov neeg puas cev (National Disability Insurance Scheme – NDIS) rau nws cov nyiaj puag xyoo tam li yog ib lub tswv yim coj los pab tsoom fwv txuag nyiaj thiab coj los daws cov cai uas ua rau tej neeg tsis tau txais vaj huam sib luag rau cov kev siv tej kev pab cuam no. Jim Chalmers tau qhia tias tsoom fwv tseem tab tom npaj yuav los ua tib zoo xyuas kom nws txuag tau nyiaj tshaj li $14 billion rau lub caij uas nws tseem xav los kho cov kev pab cuam rau lub sikh hawm 4 xyoos ntxiv tom ntej no . Rau qhov tias zoo li tseem tsis tshua kub siab los txheeb xyuas cov hauj lwm no uas yog ib co hauj lwm uas muaj teeb meem ntxhov quav niab thiab ua tsis ncaj los yog tsis ua tib zoo xyuas kom muaj cov kev pab cuam no txaus coj The pab rau tej neeg.
Matt Canavan uas yog ib tug nom ntawm pab nom National tsoom fwv cov nyiaj $300 coj los pab them nqe siv hluav taws xob rau txhua txhua tus neeg Australia. Txij li hnub tim 1 lub 7 hli ntuj no mus ces yuav muaj Australia tej cuab yig ntau tshaj li 10 million yim yuav tau cov nyiaj $300 los them nqe hluav taws xob. Ua ke no tej lagluam me no kuj yuav tau nyiaj $325 pab them nqe siv hluav taws xob thiab.
Australia tus thawj pwm tsav Anthony Albanese kuj tau los tawm tsam pov puag nws nws tus tsoom fwv cov kev txiav txim siab los tshwm nyiaj $300 coj los pab them nqe siv hluav taws xob rau txhua tus neeg Australia, rau lub caij uas muaj neeg tib there are aunts tsis muaj cov kev pab cuam I don’t take the pab rau Australia tej neeg muaj txiaj nplua nuj. Yog li ntawd tsoom fwv thiaj li yuav siv nyiaj txog li 3.5 billion dollars rau lub Sikh hawm 3 xyoos tom ntej no coj los pab Australia cov lagluam me.
mloog tau hnub zwj Teeb (Thursday) 6 pm, hnub zwj Hnub (Sunday) 11 am, los yog koom tau ntxiv ntawm , , tiab . DischargeThiab Caum